معرفی

مشخصات فردی

علی کارگرنژاد

نام - نام خانوادگی : علی   کارگرنژاد

پست الکترونیکی : kargarnejad@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کامپیوتر هوش مصنوعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 13811201

علی کارگرنژاد
علی کارگرنژاد

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^